معرفی

مشخصات فردی

مرحمت همت پور

نام - نام خانوادگی : مرحمت   همت پور

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزش

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مرحمت همت پور
مرحمت همت پور

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    استادیار
^